Realizujemy

Nadzory

Nadzory archeologiczne według zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Rozpoznanie

Rozpoznanie powierzchniowe i sondażowe miejsc przyszłych inwestycji

Analizy

Analizy zooarcheologiczne, antropologiczne, dendrologiczne

Badania

Badania nieinwazyjne i ratownicze badania wykopaliskowe
Badania wyprzedzające inwestycję

Dokumentacja

Dokumentacja:
Tworzenie ortofotomap: modele 3d, model terenu DTM, cyfrowe modele terenu, dokumentacja cyfrowa Zabytków
- stworzenie tablic artefaktów

Przekazanie

Przygotowanie i przekazanie pozyskanego materiału archeologicznego właściwemu muzeum lub innej jednostce organizacyjnej

Konserwacja zabytków metalowych

Zabytki poddawane są szeregom zabiegów, które maja na celu usunięcie produktów korozji , zatrzymanie procesu niszczenia, oraz stabilizacja procesów destrukcyjnych i przywrócenie pierwotnego wyglądu obiektu przy minimalnej ingerencji w strukturę zabytku i w końcowym efekcie zabezpieczenie obiektu przed agresywnym dzieleniem otoczenia

Kontakt

Zakres prac archeologicznych

Obsługa formalno-prawna

Skompletowanie wniosku do pozwolenia WUOZ , uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologiczno-wykopaliskowych, w tym przygotowanie i dostarczenie danych oraz dokumentacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku.

Zgody

Uzyskanie zgody muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych.

Kwerenda archiwalna

Pozyskanie informacji na temat terenów przyszłych inwestycji pod względem archeologicznym. Sprawdzenie występowania stanowisk archeologicznych

Szacunki

Oszacowanie kosztów badań archeologicznych każdego rodzaju ( nadzorów, badań powierzchniowych, ratowniczych badań archeologicznych )

Kontakt

Referencje

Burmistrz Śmigla

Pan Mikołaj Nowakowski wykonał wszelkie powierzone prace staranie i terminowo w pełni wywiązując się ze swoich obowiązków, co świadczy o jego wysokich kwalifikacjach

pobierz pdf

Acciona Energia

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Mikołaj Nowakowski wykonała wszystkie powierzone mu prace starannie i terminowo, w pełni wywiązując się z postanowień umowy.

pobierz pdf

Netbox

Współpraca pomiędzy stronami układała się bardzo dobrze, w wyniku czego całość prac została wykonana rzetelnie i nie wpłynęła negatywnie na proces inwestycyjny.

pobierz pdf

Polska Spółka Gazownictwa

Współpraca pomiędzy stronami układała się bardzo dobrze, w wyniku czego całość wykonanych prac została oceniona bardzo wysoko.

pobierz pdf
Kontakt

  Kontakt

  Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Mikołaj Nowakowski 
  Os.Jaworowy Jar 21
  64-113 Osieczna 

  NIP 697 201 08 51
  REGON 301235196